Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Deklaracja dostępności

Wyświetl stronę główną » Deklaracja dostępności » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ,Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodeka Sportu i Rekreacji w Łazach na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach został zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej:2017-07-17  

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2017-07-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej OSiR w Łazach jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów DOC, DOCX (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, ale jednocześnie czynimy starania, aby wszystkie z nim taki napisy posiadały.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18

 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie dostępności jest Anna Jaworska.

 • E-mail: a.jaworska@parkwodnyjura.pl

 • Telefon: 32 6729434

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.

 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach

ul. Topolowa 1

42-450 Łazy

lub za pomocą e-mail: a.jaworska@parkwodnyjura.pl

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 256 z 2020-02-18 z późn. zm. .

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

 

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Budynek: Pływalnia - Park Wodny Jura w Łazach

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Kościuszki

Do strefy kas wejście bez barier poziomych oraz do kawiarni do wejścia prowadzą schody. Dostęp do kawiarni (poziom 1) zapewnia winda znajdująca się w strefie kas

Przestrzenie komunikacyjne w większości budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda)

Dla osób na wózkach brak możliwości dostępu do biur Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach Możliwość zejścia pracownika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku.

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w większości umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (winda)

Do budynku i większości jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Wyznaczone są 2 miejsca parkingowe od ulicy Topolowej.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 2 oraz w szatni dla niepełnosprawnych

Dostępna jest szatnia dla niepełnosprawnych w strefie mokrej, (poziom 0) z prysznicem oraz toaletą dla niepełnosprawnych. W szatni udostępniony jest również wózek inwalidzki.

Obiekt posiada platformę / windę opuszczającą do niecki rekreacyjnej.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Park Wodny Jura oferuje darmowy wstęp na pływalnie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek: Kompleks boisk Orlik w Łazach

Do kompleksu i budynku prowadzi wejście od strony ul. Wiejskiej

Przestrzenie komunikacyjne w większości budynku są wolne od barier poziomych i pionowych ( jeden poziom)

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w większości umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń i boisk

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w budynku zaplecza sportowego

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dotyczy wszystkich budynków: Ośrodka Sportu i Rekraecji w Łazach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich budynków OSiR w Łazach

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łazach, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poprzez złożenie druku na kasie Parku Wodnego Jura.

Formularz dostępny na stronie: Otwórz stronę


 

Informacje

Rejestr zmian

2020-09-23

Edycja artykułu - Adrian Kała

2020-09-22

Dodanie artykułu - Adrian Kała

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łazach

42-450 Łazy, ul. Topolowa 1
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.