Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.osirlazy.pl

Adres artykułu: www.bip.osirlazy.pl/artykuly/31

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZADANIA.

Podtytuł: Dotyczy postępowania na realizację zadania pn. : „Usługi porządkowo – czystościowe w pomieszczeniach Parku Wodnego JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na okres 12 miesięcy”. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00239363/01 z dnia 20.10.2021 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej: PZP) Zamawiający informuje iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania wynosi: 350 000,00 PLN brutto.

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZADANIA.