Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA OKRES 5 LAT

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA OKRES 5 LAT

Podtytuł: Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku Parku Wodnego Jura w Łazach przy ul. Topolowa 1. Lokal ma powierzchnię 222,17 m2. Przedmiot najmu wynajmowany jest z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. kawiarni, małej gastronomii Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: - 2666,04 zł netto

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku Parku Wodnego Jura w Łazach przy ul. Topolowa 1.
Lokal ma powierzchnię 222,17 m2.
Przedmiot najmu wynajmowany jest z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. kawiarni, małej gastronomii
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi:
- 2666,04 zł netto

Minimalne postąpienie wynosi 50 zł.

Czynsz najmu będzie płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

Czynszem najmu będzie kwota uzyskana w przetargu.

Oprócz czynszu najemca będzie ponosił opłatę za media tj. energia elektryczna wg wskazań licznika wewnętrznego oraz ryczałt za wodę i ścieki
w kwocie 400 zł netto, kwota ryczałtu może być waloryzowana w związku z podwyżką cenwody i ścieków

Przetarg odbędzie się w dniu 01.04.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach przy ul. Topolowa 1, gabinet Dyrektora OSiR
w Łazach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 1000 zł w terminie do 28.03.2022 r. na rachunek Banku Spółdzielczego w Wolbromiu oraz złożenie pisemnego oświadczenia w dniu przetargu, że uczestnik zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

Numer rachunku do wpłaty wadium zostanie podany do 14.03.2022 r.

Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

INFORMACJE DODATKOWE

- lokal składa się z pomieszczenia dla klientów, toalet, zaplecza kuchennego, magazynu oraz pomieszczenia socjalnego,

- lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną,

- lokal nie posiada wyposażenia i jest przeznaczony jest do adaptacji

- lokal przeznaczony jest pod prowadzenie działalności gospodarczej tj. prowadzenia kawiarni, małej gastronomii

- najemca zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych i regulować te należności według obowiązujących stawek,

- najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal użytkowy w celu dostosowania go do profilu prowadzonej działalności.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłacą wadium.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako najemca nie przystąpi w ciągu 7 dni do zawarcia umowy najmu.

Przetarg będzie miał formę licytacji. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny o czym zawiadomi niezwłocznie w formie właściwej do ogłoszenia przetargu jak też zakończenia przetargu bez wyboru ofert.

Wszelkich informacji udziela Pan Robert Miśkiewicz, w siedzibie OSiR w Łazach przy ul. Topolowa 1 w godz. 1000 - 1300 lub telefonicznie 502-858-804.

Pomieszczenie można oglądać w dniach pracy PW Jura od godz. 1000 – 1300.

Ogłoszenie o przetargu, wzór umowy oraz oświadczenia zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej OSiR w Łazach: bip.osirlazy.pl

NR KONTA DO WPŁATY WADIUM: BS WOLBROM 74 8450 0005 0070 0700 0143 0063

 

OGŁOSZENIE PLIK *.PDF

WZÓR UMOWY PLIK *.PDF

Informacje

Rejestr zmian

2022-03-11

Edycja artykułu - Adrian Kała

2022-03-03

Edycja artykułu - Adrian Kała

2022-03-03

Edycja artykułu - Adrian Kała

2022-03-03

Dodanie artykułu - Adrian Kała

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łazach

42-450 Łazy, ul. Topolowa 1
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.